Kwaliteit en Privacy

Ik ben geregistreerd en ingeschreven bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en stel mijzelf hiermee onder het tuchtrecht, beroepscode en bijscholingsreglement door hen gehanteerd. Daarnaast sta ik als registertherapeut geregistreerd bij de koepelorganisatie Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hiermee voldoe ik aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en WGBO.

Praktijk Zijnvol is gecertificeerd en geregistreerd met het Kiwa Keurmerk ZZP’ers Zorg, niveau 5.

Kwaliteit

Met het Kiwa Keurmerk ZZP’ers Zorg wil ik tegemoet komen aan cliënten en financierders (WMO/gemeenten en zorgverzekeraars), dat ik als psychosociaal hulpverlener/therapeut voldoe aan de gestelde beroeps- en ondernemerseisen en kwalitatief goede zorg verleen.

Ik heb van 2011 tot 2015 de 4-jarige opleiding tot Psychosociaal therapeut, Coaching en Counseling gevolgd bij Academie Gradatim en afgestudeerd aan het Kempler Instituut. Jaarlijks volg ik diverse opleidingsdagen, trainingen, cursussen en masterclasses om mij bij te scholen, zoals:

 • Congres Behandeling van vroegkinderlijk trauma en traumagerelateerde dissociatie, Kathy Steele, Suzette Boon en Onno van der Hart, 2019
 • EMDR master Practitioner, BivT, 2018 -2019
 • Rationeel Emotieve (Gedrags) Therapie, BivT, 2018
 • Wandelcoaching, BivT, 2018
 • Slaap en slapeloosheid, BivT, 2017
 • Depressie en antidepressiva, BivT, 2017
 • Time Line Therapy, BivT, 2017
 • Stembevrijding, BivT 2017
 • Masterclass Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering, Celevt, 2017
 • Psychosociale basiskennis, BivT, 2016-2017, diploma, CPION erkend
 • Karakterstructuren, BiVT, 2016

BivT = Bijscholing instituut voor Therapeuten. De gevolgde bijscholingsdagen zijn allemaal afgesloten met het behalen van diploma’s en/of certificaten.

Privacybeleid in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In verband met de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke 25 mei 2018 van kracht is gegaan, zijn er strenge regels en een strikt handhavingsbeleid vanuit de Europese Unie met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.  Een belangrijke consequentie hiervan is, dat iedere organisatie die regelmatig persoonsgegevens verwerkt, passende organisatorische en technische maatregelen dient te treffen om deze persoonsgegevens te beschermen.

Door de snelle technologische ontwikkelingen zijn er veel veranderingen in de economie en het maatschappelijk leven, die een krachtig en meer coherent kader voor gegevensbescherming vereisen. Ook dienen de strengere regels volgens de Europese wetgever gesteund te worden door strenge handhaving, om zo het nodige vertrouwen te waarborgen.

Zo dient ook praktijk Zijnvol zich aan deze wetgeving te houden. Hoe praktijk Zijnvol zich hieraan houdt is te lezen in onderstaande documenten die vrij te downloaden zijn:

Beleid inzake gegevensbescherming

Privacyreglement

Policy Website Nijm Webdesign & Hosting

Met iedere cliënt wordt een behandelovereenkomst afgesloten en gevraagd om een toestemmingsformulier te ondertekenen met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens en dossiervorming conform en voldoend aan de wetgeving gesteld in de AVG en WGBO.

Met derden (partijen die samenwerken met praktijk Zijnvol en derhalve beschikken over persoonsgegevens) is een verwerkersovereenkomst afgesloten en voldoen zij eveneens aan de wetgeving binnen de AVG.

Klachtenreglement

Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Als professional heb ik mij te houden aan de WKKGZ en verantwoording af te leggen. In dit kader kan er een klacht worden ingediend wanneer je hiertoe een gegronde reden ziet. Je kunt je wenden tot de vertrouwenspersoon van de NFG, de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten. Hoe dit in zijn werk gaat kun je lezen in de volgende link:

https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html