Kwaliteit en Privacy

Ik ben geregistreerd en ingeschreven bij beroepsvereniging de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en stel mijzelf hiermee onder het tuchtrecht, beroepscode en bijscholingsreglement door hen gehanteerd.

Tevens sta ik als registertherapeut geregistreerd bij de koepelorganisatie Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Hiermee voldoe ik aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomsten (WGBO), Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ter verbetering van de zorgkwaliteit en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Praktijk Zijnvol is dan ook ISO 9001 gecertificeerd volgens het gehanteerde kwaliteitssysteem van QualityinCare (QiC) en heeft een Kwaliteitshandboek. Middels het KwaliteitsManagementSysteem (KMS) van QiC zal de praktijk jaarlijks door een externe auditor -Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg die de audit zal afnemen- worden gecontroleerd of aan alle wettelijk gestelde eisen wordt voldaan. Wanneer nodig zal de bedrijfsvoering intern en extern worden bijgesteld en/of aangepast.

Algemene voorwaarden

Voor alle diensten van Praktijk Zijnvol gelden de Algemene voorwaarden die in onderstaand document zijn te downloaden.

Kwaliteit

Ik heb van 2011 tot 2015 de 4-jarige opleiding tot Register Psychosociaal Therapeut, Coaching en Counseling gevolgd bij Academie Gradatim en afgestudeerd aan het Kempler Instituut.

Naast verplichte uren aan intervisie en supervisie volg ik jaarlijks bij -en nascholing door diverse opleidingen, opleidingsdagen, trainingen, cursussen en masterclasses/congressen om mij bij te scholen, zoals:

 • Het tweede brein, de darmen, 2024
 • De polyvagaaltheorie in praktijk, 2023
 • EMDR Rouw en Verlies, 2023
 • Trauma, lichaamswerk en PMT, 2022
 • EMDR Inner-Child therapy, 2022
 • Hechting, 2022
 • Eetstoornissen, 2021
 • Congres ‘Als woorden tekortschieten, het getraumatiseerde lichaam in therapie’, 2021
 • EMDR Verslavingen, 2021
 • Slaap -, verslaving en psychoseksuele stoornissen, 2020
 • EMDR Zelfbeeld, 2020
 • Opleiding tot VCT-Master, Traumatherapeut (Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering), Trauma Academie Celevt 2020-2021
 • Verlies in Beeld, Expertisecentrum ‘Omgaan met Verlies’, 2019
 • Opleiding tot EMDR therapeut, 2019 – 2020
 • Congres ‘Behandeling van vroegkinderlijk trauma en traumagerelateerde dissociatie’, 2019
 • Opleiding tot EMDR master Practitioner, 2018-2019
 • Rationeel Emotieve (Gedrags) Therapie, 2018
 • Wandelcoaching, 2018
 • Slaap en slapeloosheid, 2017
 • Depressie en antidepressiva, 2017
 • Time Line Therapy, 2017
 • Stembevrijding, 2017
 • Masterclass Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering, Trauma-academie Celevt 2017
 • Opleiding Psychosociale basiskennis, 2016-2017
 • Karakterstructuren, 2016
  • De gevolgde opleidingen en bij -en nascholingsdagen zijn allemaal afgesloten met het behalen van diploma’s en/of certificaten.

Privacybeleid in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In verband met de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke 25 mei 2018 van kracht is gegaan, zijn er strenge regels en een strikt handhavingsbeleid vanuit de Europese Unie met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.  Een belangrijke consequentie hiervan is, dat iedere organisatie die regelmatig persoonsgegevens verwerkt, passende organisatorische en technische maatregelen dient te treffen om deze persoonsgegevens te beschermen.

Door de snelle technologische ontwikkelingen zijn er veel veranderingen in de economie en het maatschappelijk leven, die een krachtig en meer coherent kader voor gegevensbescherming vereisen. Ook dienen de strengere regels volgens de Europese wetgever gesteund te worden door strenge handhaving, om zo het nodige vertrouwen te waarborgen.

Zo dient ook praktijk Zijnvol zich aan deze wetgeving te houden. Hoe praktijk Zijnvol zich hieraan houdt is te lezen in onderstaande documenten die vrij te downloaden zijn:

Beleid inzake gegevensbescherming

Privacyreglement

Policy Website Nijm Webdesign & Hosting

Met iedere cliënt wordt een behandelovereenkomst afgesloten en gevraagd om een toestemmingsformulier te ondertekenen met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens en dossiervorming conform en voldoend aan de wetgeving gesteld in de AVG en WGBO.

Met derden (partijen die samenwerken met praktijk Zijnvol en derhalve beschikken over persoonsgegevens) is een verwerkersovereenkomst afgesloten en voldoen zij eveneens aan de wetgeving binnen de AVG.

Bewaartermijn dossier

Bij een cliëntendossier is een bewaartermijn van 20 jaar vastgesteld. Bij jeugdigen jonger dan 18 jaar geldt 20 jaar + de jaren tot de leeftijd van 18 jaar is bereikt. Na de bewaartermijn zal het dossier (fysiek en digitaal) worden vernietigd. Er kan een verzoek worden gedaan tot eerdere vernietiging of afschrift van het dossier. Hiertoe is een schriftelijk verzoek met motivatie en accordering verplicht gesteld. Hieronder is het aanvraagformulier hiertoe te downloaden.

Klachtenreglement

Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Als professional heb ik mij te houden aan de WKKGZ en verantwoording af te leggen. In dit kader kan er een klacht worden ingediend wanneer je hiertoe een gegronde reden ziet. Je kunt je wenden tot de vertrouwenspersoon van de NFG, de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten. Hoe dit in zijn werk gaat kun je lezen in de volgende link:

https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html